Deklaration af affald leveret til AFLD I/S

Lovgivning
Regeringen har vedtaget lovgivning på affaldsområdet, der har betydning for alle affaldsproducenter, som leverer affald til AFLD I/S.

Alt affald, som leveres til AFLD I/S , skal deklareres. Det betyder, at AFLD I/S skal have visse oplysninger om kunden, affaldet, affaldsproducenten og transportøren, inden affaldet kan indvejes til behandling.

Hvem er affaldsproducenten?
En affaldsproducent er defineret som enhver, hvis aktivitet frembringer affald (den oprindelige affaldsproducent), eller enhver, der foretager en forbehandling, blanding eller andet, som medfører en ændring af dette affalds karakter eller sammensætning, jf. § 3, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald (affaldsbekendtgørelsen).

Min affaldstransportør plejer at klare det hele...?
Det er affaldsproducenten der har ansvaret for at affaldet bliver deklareret, affaldstransportøren kan godt være behjælpelig med at lave deklarationen til AFLD. Men affaldstransportører kan ikke overtage ansvaret for den videre behandling af affaldet og dermed være affaldsproducent. Se evt. uddybede forklaring på
https://mst.dk/affald-jord/affald/indsamleruddannelsen/overdragelse-af-ansvar/

Ved en renovering eller nedrivning af en bygning kan en håndværker eller entreprenør efter aftale overtage ansvaret for bortskaffelse af affaldet, i stedet vil det være håndværkeren eller entreprenøren, som betragtes som affaldsproducent.

Hvad skal oplyses?
Affaldsproducenten skal oplyse CVR- og p-nummer (jf. CVR-registret) samt affaldets EAK-kode (kode i det Europæiske Affalds Katalog) Affaldsproducenter der ikke er registreret i CVR registeret, oplyser adressen på affaldets oprindelsessted. Når man opretter sig som bruger af AFLD I/S deklarationssystem, bliver man guidet igennem deklarationen.

Hvad bruges oplysningerne til?
AFLD I/S har pligt til at indberette oplysningerne til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har oprettet et nyt, nationalt datasystem for affald, som skal kunne følge alt affald fra producent til slutbehandling.

Er der fordele for virksomheden?
Virksomheder eller anmeldere der er oprettet som brugere i deklarationssystemet vil kunne se egne deklarationer, afsluttede vejninger og trække rapporter med affaldsdata. Informationerne vil f.eks. kunne anvendes til miljøarbejdet på virksomheden og udarbejdelse af fx et grønt regnskab.


Hvordan deklarerer man sit affald?
Deklarationer skal oprettes elektronisk i AFLD I/S deklarationssystem på dette site.

Step 1. Opret dig selv eller virksomheden som ny bruger i AFLD I/S deklarationssystem.
Step 2. Opret en ny affaldsdeklaration.

Hvad sker der efterfølgende?
Step 1. Deklarationen vurderes af AFLD I/S
Step 2. Accepterer AFLD I/S modtagelse af affaldet, sendes der en nummereret deklaration til brugerens e-mailadresse.
Step 3. Chaufføren skal benytte bilens vognkort og den tilsende deklarationen med påførte nummer ved indvejning af affaldet.

Vær opmærksom på!
Der vil være fraktioner der ikke kan modtages på alle AFLD’s anlæg. På deklarationen fremgår det hvor affaldet kan modtages.
AFLD I/S modtager ikke affald, der ikke er deklareret forud for levering.
Affald, der er deklareret med forkerte oplysninger, modtages ikke.

Løbende deklaration
Affaldsproducenter, der frembringer veldefineret og entydigt affald, kan udfærdige en løbende deklaration, der kan anvendes til flere leveringer. Løbende deklarationer udarbejdes for en begrænset periode, hvis der klikkes af i "Flere løbende leverancer", når affaldsdeklarationen oprettes.

Husk deklarationen med det påførte nummer
Når AFLD I/S har godkendt modtagelse af dit deklarerede affald får du tilsendt en nummereret deklaration på brugerens oplyste e-mail adresse. Deklarationsnummeret skal benyttes ved indvejningen af affaldet. Din affaldstransportør skal derfor medbringe dette når affaldet skal indvejes.

Hvor kan jeg læse mere om de nye regler?
Miljøstyrelsen beskriver regler for håndtering af affald og forurenet jord på hjemmesiden https://mst.dk/affald-jord/